45. $100 TAKE2 Thoroughbred Hunter 2 O/F

result entry horse / owner rider
1 18 HEART OF GOLD
Mackenna Bochnak
Mackenna Bochnak
2 54 I WANT ACTION
Rebecca Bradley
EMILY SILVERTHORNE

46. $100 TAKE2 Thoroughbred Hunter 2 O/F

result entry horse / owner rider
1 54 I WANT ACTION
Rebecca Bradley
EMILY SILVERTHORNE
2 18 HEART OF GOLD
Mackenna Bochnak
Mackenna Bochnak

47. $100 TAKE2 Thoroughbred Hunter 2 O/F

result entry horse / owner rider
1 54 I WANT ACTION
Rebecca Bradley
EMILY SILVERTHORNE

48. $100 TAKE2 Thoroughbred Hunter 2 O/F

result entry horse / owner rider
1 54 I WANT ACTION
Rebecca Bradley
EMILY SILVERTHORNE
2 18 HEART OF GOLD
Mackenna Bochnak
Mackenna Bochnak

49. TAKE2 Thoroughbred Hunter 2 U/S

result entry horse / owner rider
1 54 I WANT ACTION
Rebecca Bradley
EMILY SILVERTHORNE
2 18 HEART OF GOLD
Mackenna Bochnak
Mackenna Bochnak