resultentry #horse / ownerrider
1269SOUTHWEST CHARMER
KATHLEEN NICHOLS
Eli Shlimovitz
2162ANDIAMO
Siena Craigie
Gianna Gierczyk